O FONDU - Organi upravljanja


Odlukom o osnivanju Fonda utvrdjeno je da je organ upravljanja Fondom Savet koga čine predsednik i šest članova. Članove Saveta imenovalo je Izvršno veće AP Vojvodine kao i Nadzorni odbor koji ima predsednika i dva člana.

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine imenovalo je i direktora Fonda.