О ФОНДУ - Органи управљања


Одлуком о оснивању Фонда утврдјено је да је орган управљања Фондом Савет кога чине председник и шест чланова. Чланове Савета именовало је Извршно веће АП Војводине као и Надзорни одбор који има председника и два члана.

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине именовало је и директора Фонда.