O FONDU - Organi upravljanja


Odlukom o osnivanju Fonda utvrdjeno je da je organ upravljanja Fondom Savet koga čine predsednik i šest članova. Članove Saveta imenovalo je Izvršno veće AP Vojvodine kao i Nadzorni odbor koji ima predsednika i dva člana.

Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine imenovalo je i direktora Fonda.

 

Zamenik direkora - dr vet. Viktor Molnar


ORGANI FONDA

SAVET FONDA

NADZORNI ODBOR FONDA

Goran Stanojević - predsednik Nataša Zekić - predsednik
Sandra Ivetić - član Risto Popović - član
Verica Popov - član Jasmina Blagojević - član
Nenad Bačić - član  
Dragana Mušicki - član  
Dušan Varničić - član  
Andrea Juhas - član